انواع مواد مغناطیسی

مواد مغناطیس به سه گروه فرومغناطیس،پارامغناطیس و دیامغناطیس طبفه بندی می شوند.
انواع مواد فرو مغناطیس :
1-مواد فرو مغناطیس نرم
درموادی مثل آهن، کبالتو نیکلدر صورتی که خالص باشند، ،  به آسانی آهنربا می‌شوند، ولی به آسانی هم خاصیت آهنربایی خود را از دست می‌دهند. این مواد را فرو مغناطیس نرم می‌نامند.
اینگونه مواد در هسته سیملوله‌ها بکار می‌روند و چون به راحتی خاصیت مغناطیسی خود را از دست می‌دهند، در ساخت آهنرباهای غیر دائم کاربرد دارند.
2-مواد فرو مغناطیس سخت
موادی مثل فولاد ، به سختی آهنربا می‌شوند و به سختی هم این خاصیت را از دست می‌دهند، . اینگونه مواد ، فرومغناطیس سخت نامیده می‌شوند. پس از برداشتن
میدان مغناطیسی خارجی ماده فرو مغناطیس سخت ، خاصیت آهنربایی خود را حفظ می‌کند. به همین دلیل برای ساختن آهنرباهای دائمی مناسب هستند

مواد پارا مغناطیس:
مواد پارامغناطیس: آلومینیوم،پلاتین، منگنز، نیکل، دی اکسیدکربن، فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی، اکسیژن و اکسید ازت.
پارامغناطیس شکل ضعیفی از خاصیت مغناطیسی است.ر این مواد حرکت و جنبش دوقطبی ها راحت‎تر و آسانتر است.
هنگامی که این مواد را در میدان مغناطیسی قرار می‎دهیم، بر دوقطبی های آن نیرو واردمی‎شود و تعداد زیادی از آنها در خطوط میدان به طوری که قطب‎های شمال در جهت خطوط قرار می گیرند. این امر سبب میشود که این مواد به آهنربایی قوی تبدیل شود؛ اما چون حرکت و جنبش این دو قطبی ها سریع است، با برداشتن این مواد از میدان مغناطیسی، این دوقطبی ها به سرعت از مسیر خطوط خارج می‎شود و به حالت کاتوره ای و سمت گیری های غیر مشخص وغیر منظم قبلی برمی‎گردد و در خارج از خطوط میدان به سرعت خاصیت مغناطیسی خود را از دست می‎دهد.

دیامغناطیس ها:

اجسامی هستندکه در آنها هیچ ذره ای (اتم یا مولکول) خواص مغناطیسی
ندارند مگر اینکه در میدان خارجی قرار گیرند و فقط میدان خارجی این ذرات را به مغناطیس های بنیادی (که جریانهای بنیادی را موجب میشوند) در جهت های معین تبدیل می کند.


تمرینهای فصل 9 (الکترسته جاری)سوم
فکر کنید ص 94

دیدیم که برق و نیز صاعقه ، تخلیه ی الکتریکی بین دو ابر یا ابر و زمین است، با توجه به آن چه تاکنون آموخته اید پاسخ دهیدکه «تخلیه الکتریکی چه روی می دهد؟
هنگامی که یک ابر بار دار به سطح زمین نزدیک می شود، با بلندترین مکان تخلیه
الکتریکی انجام میدهد.یعنی مقداربسیار زیادی الکترون از بر به سطح زمین جهش میکنند وبا عث ایجاد صاعقه می شوند
آزمایش ص 97
درون لیمو ترش اسید سیتریک وجود داردووقتی دو تیغه روی و مس را دران فرو
میبریم، یکی از تیغه ها با اسید واکنش میدهد و الکترون ها از یک تیغه به تیغه دیگر می
رود و ایجاد جریان الکتریکی می کندوبا یک ولت سنج می توان اختلاف پتانسیل دو سر این تیغه ها را اندازه گرفت

مشاهده کنید : ص 98 :
یک لامپ را روشن و پس از مدت کوتاهی خاموش کنید. سپس آن را لمس کنید، چه تغییری کرده است؟

لامپ پس از روشن و خاموش شدن گرم می شود و این نشان میدهد که در لامپ بدلیل مقاومت الکتریکی قسمتی از انرژی الکتریکی به انرژی گرمایی تبدیل شده است.
 اندازه گیری کنید:
آمپر سنجA1وA2 اندازه هایی یکسان را تشکیل می دهند.
از مقایسه ی مقادیرA1وA2 نتیجه گرفته می شود که در مدار الکتریکی ساده،‌جریان
الکتریکی در همه نقاط مقدار ثابتی را دارد.

محاسبه کنید مقاومت الکتریکی لامپ چه اندازه است؟

اختلاف پتانسیل = 1/5×2=3
جریان الکتریکی= 0/5 آمپر
مقاومت الکتریکی از تقسیم اختلاف پتانسیل بر جریان به دست می آید پس:
اهم 6  = مقاومت
مشاهده کنید ص 101
از این آزمایش نتیجه میگیریم که دراهنر با قطب های هم نام (2 قطبS و یا دوقطب N) همدیگررا دفع ولی قطب های ناهمنام( قطبهای N وS  )همدیگررا جذب می کنند


موضوعات مرتبط:

تاریخ : ۱۳٩۳/۱/۳۱ | ۳:۳۴ ‎ب.ظ | نویسنده : محبوبه طالعی فر | نظرات (0)
تمرین های فصل 8(الکتریسته ساکن)سوم
مشاهده کنید ص 86
1- خرده های کاغذ جذب شانه پلاستیکی می شوند.
2- بادکنک را با پارچه پشمی مالش میدهیم و به دیوار نزدیک میکنیم.مشاهده می
کنیم که جذب دیوار خواهد شد.
آزمایش کنیدص 87
جواب 1و2)وقتی بادکنک ها را با پارچه پشمی مالش می دهیم . هم پارچه پشمی و هم بادکنک هادارای بارالکتریکی می گردند و اگر آن ها را به تکه
های کاغذ نزدیک کنیم. آن ها را جذب می کننند و این نشان می دهد که در اثر مالش پارچه پشمی و بادکنک هر دو دارای بارالکتریکی شده اند

جواب3)در اثر مالش پارچه پشمی وبادکنک هر دو دارای الکتریکی می گردند و اگر
پارچه پشمی را به بادکنک آویزان نزدیک کنیم، آنرا جذب می کند. این نشان می دهد که اثر بارالکتریکی ایجاد شده در پارچه پشمی و بادکنک به صورت نیروی ربایش است.
تفسیر کنیدص 88
مالش بادکنک با پارچه پشمی: بادکنک دارای بار منفی و پارچه دارای بار مثبت می شودمالش میله پلاستیکی با پارچه پشمی:بادکنک دارای بار منفی و پارچه دارای بار مثبت می شود
پارچه پشمی وبادکنک همدیگر را جذب،ولی میله پلاستیکی وبادکنک همدیگر را دفع می کنند.(بارهای همنام)
آزمایش کنید صفحه 89
1) براثرمالش میله شیشه ای با کیسه نایلونی، میله بار مثبت و نایلون بار منفی میگیرد.دومیله شیشه ای هم را دفع می کنند چون بار همنام دارند.
2)میله پلاستیکی بار منفی دارد و میله شیشه ای را که بار مثبت دارد جذب میکند
ولی چون پارچه پشمی بار مثبت داردمیله شیشه ای را دفع می کند(بارهای همنام)
آزمایش کنید ص 90
1) میله پلاستیکی بار منفی و میله شیشه ای بار مثبت .
2)درهر بار نزدیک کردن میله های به الکتروسکوپ، ورقه های الکتروسکوپ از هم دور میشوند.وبا دور کردن میله ها از کلاهک، ورقه ها دوباره به حالت قبل باز می گردند.3)براثر تماس میله باکلاهک الکتروسکوپ، ورقه ها از هم دور میشوند و با دور کردن میله
از کلاهک، ورقه های الکتروسکوپ، همچنان از هم دور می مانند.
4) اگر درمرحله 3 میله پلاستیکی را با کلاهک تماس داده باشیم: با نزدیک کردن
میله شیشه ای،ورقه های الکتروسکوپ به هم نزدیک میشوند ولی اگر میله پلاستیکی را نزدیک کنیم، ورقه از هم بیشتر فاصله می گیرند.
ولی اگر درمرحله 3 میله شیشه ای را با کلاهک تماس داده باشیم: با نزدیک کردن
میله پلاستیکی،ورقه های الکتروسکوپ به هم نزدیک میشوند ولی اگر میله شیشه ای را نزدیک کنیم، ورقه از هم بیشتر فاصله می گیرند
فکرکنید ص 91
با مالش دو جسم به یکدیگر (مثل میله پلاستیکی وپارچه پشمی) الکترون ها برانگیخته شده و از یک جسم به جسم دیگری می روند.دراین مثال ، الکترونها از پارچه پشمی به میله پلاستیکی منتقل شده درنتیجه میله بار منفی و پارچه بار
مثبت می گیرند.
مشاهده کنید ص 92
انجام این فعالیت ساده توصیه میشودچون بسیار مهم وجالب است.این روش القای بار الکتریکی نام دارد و در آن، باردار کردن الکتروسکوپ به تماس نیاز نیست.
اگر با میله ی دارای بار منفی ،الکتروسکوپ راباردار کنیم، درنهایت الکتروسکوپ بار
مثبت خواهد داشت.
فکر کنید ص 92
اگر با میله ی دارای بار مثبت(شیشه ای) ، الکتروسکوپ راباردار کنیم، درنهایت الکتروسکوپ بار منفی خواهدداشت

/ 0 نظر / 6 بازدید