نمونه سوال1

1- مخلوط چیست ؟ با نوشتن یک مثال توضیح دهید؟
2- انواع مخلوط را نوشته و تعریف کنید و برای هر کدام یک مثال بنویسید؟
3- دو ویژگی مهم مخلوط های ناهمگن را بنویسید؟
4- آیا از حل شدن نمک در آب ترکیب حاصل می شود؟ چرا؟
5- اگر مقداری خاکه قند و ماسه را روی هم بریزیم آنچه حاصل می شودمخلوط است یاترکیب .چرا؟
6- آیا جمله « هوا یک ماده خالص بسیار مهم است» صحیح است؟ چرا ؟
7- آیا ماده مخلوط می تواند خالص باشد ؟ چرا؟
8- ماده خالص را تعریف کنید؟
9- آلیاژ را تعریف کنید و بگویید آیا طلایی که در طلا فروشی است خالص است یا خیر؟
10- درست یا نادرستی عبارت های زیر را بنویسید:
الف) هوا یک ماده خالص همگن است.
ب) محلول نمک خوراکی ،یک مخلوط همگن است.
ج) همه مواد پیرامون ما به صورت مخلوط هستند.
11- آب دریا نمک دارد چرا در ته دریاها یک لایه نمک تشکیل نمی شود؟
12-آیا آب می تواند حلال هر ماده ای باشد؟ با مثال توضیح دهید.
13- چرا بیشتر سوسپانسیون ها کدر هستند؟
14- به کمک داده های ارائه شده در جدول زیر به موارد زیر پاسخ دهید:
الف) مقدار اکسیژن حل شده در آب را در ماه های آذر و خرداد مقایسه کنید. این تفاوت را چگونه توجیه می کنید؟
ب) تشابه مقدار اکسیژن حل شده را در ماه های اسفند و آبان چگونه توجیه می کنید؟

 

/ 0 نظر / 8 بازدید