نمونه سوال2

1-  در مورد مخلوط ها : هر یک از مخلوط های ستون سمت راست را به مثالش در ستون سمت چپ وصل کنید.
مخلوط همگن جامد در جامد                  چای شیرین                      
مخلوط همگن جامد در مایع                   آب گل آلود
مخلوط ناهمگن جامد در مایع                  سکه طلا
مخلوط ناهمگن جامد در جامد                  آجیل
2- کدامیک عنصر است؟
  الف)مس            ب) آب            ج) شکر               د) گچ
3-در 10 گرم از یک آلیاژ برنج 7 گرم مس و3 گرم روی وجود دارد:
الف )چرا به آلیاژ ها محلول می گویند .
ب) حل شونده وحلال را مشخص کنید.
4- جدول را کامل کنید.
محلول    حل شونده    حلال    حالت فیزیکی حل شونده    حالت فیزیکی حلال    حالت فیزیکی محلول
کات کبود در آب                   
چدن(5%کربن- 95%آهن)                   
استیل                   
1-  در مورد مخلوط ها : هر یک از مخلوط های ستون سمت راست را به مثالش در ستون سمت چپ وصل کنید.
مخلوط همگن جامد در جامد                  چای شیرین                      
مخلوط همگن جامد در مایع                   آب گل آلود
مخلوط ناهمگن جامد در مایع                  سکه طلا
مخلوط ناهمگن جامد در جامد                  آجیل
2- کدامیک عنصر است؟
  الف)مس            ب) آب            ج) شکر               د) گچ
3-در 10 گرم از یک آلیاژ برنج 7 گرم مس و3 گرم روی وجود دارد:
الف )چرا به آلیاژ ها محلول می گویند .
ب) حل شونده وحلال را مشخص کنید.
4- جدول را کامل کنید.
محلول    حل شونده    حلال    حالت فیزیکی حل شونده    حالت فیزیکی حلال    حالت فیزیکی محلول
کات کبود در آب                   
چدن(5%کربن- 95%آهن)                   
استیل                   

/ 0 نظر / 5 بازدید