نمونه سوال2

ردیف        نمره
الف    سئوالات چهار گزینه ای:   
1    درمدارشکل روبرو،نسبت اختلاف پتانسیل R_1 به R_2 چقدراست؟


الف) 1/12                    ب) 1/3                                 ج)12                              د)3
25/
2    با توجه به نموداراختلاف پتانسیل – شدت جریان لامپی مطابق شکل زیر اگر مقاومت لامپ  12اهم باشد. بارعبوری را درمدت /5 ثانیه بدست آورید؟

الف) 5/1                         ب)2                          ج)3                            د)2/3   
25/
3    دوآهن ربا که نمی دانیم کدام طرفشان قطب Sوقطب N است رابه یکدیگرنزدیک می کنیم نقاط A وB به ترتیب کدامیک ازدوقطبهای آهن ربا است؟

الف)S-S                         ب)N-N                     ج)S-N                              د) N-S
25/
4    یک آهنربای میله ای شکل ازدست زهرا می افتد وبه دوقطعه تبدیل می شود .هر نیمه چگونه است ؟
الف) موقع شکستن خاصیت آهنربایی خودراازدست می دهد.      
ب) هرنیمه یک آهنربا ی کامل می شود.
ج) هرقطعه آهن ربایی است که یک قطب دارد.
د) هرقطعه دارای چهارقطب می شود.             
25/
5    می خواهیم بامالش آهن ربای NS،مفتول AB راآهن ربا کنیم .مالش ازطرف A به سوی Bاست،دراین صورت :
الف) قطب A شمال می شود.
ب) قطب B شمال می شود.
ج) قطب B شمال ولی قطب A آهن ربا نمی شود.
د) A وB هردوقطب شمال می شوند.
25/
6    وقتی دوجسم به یکدیگر مالش داده می شوند:
الف) یکی از آنها دارای بار الکتریکی می شود.                 ب) هردودارای بار الکتریکی می شوند.                                                 ج) هیچکدام دارای بارالکتریکی نمی شوند.        د) بستگی به نوع موادی دارد که بایکدیگر مالش داده می شوند.    25/
ب    جملات صحیح رابا (ص) وجملات غلط رابا (غ) مشخص کنید:   
1    آزمایش های الکتریسته باید درهوای مرطوب وباوسایل کاملاخشک انجام شود.    25/
2    قطب NوSآهن ربای الکتریکی به جهت جریان الکتریکی بستگی دارد.    25/
3    درموتورهای الکتریکی انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود..    25/
4    هرگاه دوکره که به هم چسبیده اند ،به روش القا دارای بار کنیم .بارالقا شده دردوکره هم اندازه هستند.    25/
ج    جاهای خالی راباکلمات مناسب کامل کنید.   
1    برروی یک لامپ الکتریکی اعداد220 ولت و100وات نوشته شده است .حداکثرجریانی که ازلامپ می گذرد
.........................آمپر است.    25/
2    برای ساخت قطعات دیود،ترانزیستورازمواد ...............................استفاده می کنند.    25/
3    مهمترین عاملی که خاصیت آهن ربایی راضعیف می کنند .................و......................هستند.    5/
4    برخی از مواد هنگامی که درداخل یک میدان مغناطیسی برده می شوند ،بی تاثیر می مانند.چنین موادی را .................می گویند.    25/
5    وقتی صدای استریو رابلند می کنید یاروشنایی تلویزیون راتغییر می دهید مقدار ...........................تغییرکرده است.     25/
د    سئوالات تشریحی   
1    باردارشدن اتمهافقط ازطریق انتقال الکترون انجام می شود وپروتون هادراین کار نقشی ندارند.چرا؟یک دلیل بیاورید
    5/
2    عا مل ایجاد شارش بارالکتریکی درمدارچیست ؟ ..................... توسط چه وسیله ای اندازه گیری می شود؟..................    5/
3    منظور از الکترون آزاد چیست؟
    5/
4    القای مغناطیسی را تعریف کنید؟
    5/
5    می دانیم ولتاژبرق شهر 220 ولت است اگرلامپی رابه این ولتاژوصل کنیم،شدت جریان 5 آمپر ازآن
می گذرد مقاومت الکتریکی سیم درون لامپ چقدراست؟

    75/
6    اگر درمدار مطابق شکل کلید K راببندیم .نور لامپهای 1و2و3 چگونه تغییرخواهند کرد؟


    75/
7    ازیک لامپ روشن که توان مصرفی آن 60 وات است جریان 5/ آمپر می گذرد.مقاومت الکتریکی لامپ دراین حالت
چنداهم است؟

    75/
8    یکی ازموارد استفاده ازالکتروسکوپ تعیین نوع بارالکتریکی جسم است .آن راتوضیح دهید؟

    75/
9    مقاومت یک رسانا به چه عواملی بستگی دارد؟
    75/
10    یک لامپ 100وات درمدت5 ساعت چند ژول انرژی الکتریکی رامصرف می کند؟

    75/
11    دوکره فلزی یکی توپر ویکی توخالی داریم اگر قطر آنها مساوی باشد وآنها راباردار کنیم بارکدامیک بیشتر خواهد بود ؟چرا؟

    75/
12    درشکل مقابل ازطرف میله باردار AB به میله هادی بدون بار CD چه نیروهایی وارد می شود؟5/
13    میله ای که دارای بار مثبت است به کلاهک الکتروسکوپی نزدیک می کنیم به طوری که به آن بچسپد .ورقه های الکتروسکوپ ازیکدیگر دور می شوند.چرا؟

    5/
14    درزندگی روزمره ازآهن رباهای الکتریکی استفاده های فراوانی می شود 3مورد رابیان کنید؟
    75/
15    دریک نیروگاه برق آبی ،چگونه برق تولید می شود؟


    1
16    به کمک یک سیم پیچ وآهن ربا می توان جریان الکتریکی تولید کرد .چگونه می توان جریان الکتریکی بیشتری ایجاد کرد؟3راه رابیان کنید.

    75/
17    برای حفاظت ازساختمان های بلند ازخطربروز آذرخش ازچه وسیله ای استفاده می کنند؟    25/
    دوست عزیز خدا قوت :
کلمات برضمیر ناهشیار تاثیر می گذارد وحافظه نیز ارتباط تنگاتنگی باضمیر ناهشیار دارد.پس اگر همواره به ضمیر ناهشیارخود این برنامه رابدهیم که (من همه چیز را به یاد می آورم )آن وقت است که شاهد بهبودی محسوس یاد آوری خود خواهیم بود .

                                                        سربلند باشید.قادری   


/ 0 نظر / 6 بازدید