تولید مثل

تولید مثل
همه ی جاندارانی که پیرامون ما هستند یا تک سلولی و یا پر سلولی هستند هر یک از این جانداران توانایی دارند که هم نوع خود را به وجود آورند. به عبارت دیگر تولید مثل کنند
اهمیت تولید مثل: همه ی موجودات زنده برای بقای خود فعالیت هایی مانند: تنفس کردن، رشد کردن، …. انجام می دهند.
 اما یکی از مهمترین کارهای موجودات زنده فعالیت در جهت بقای نسل خود است. اگر جانداری نتواند فعالیت غیر تولید مثل انجام دهد از بین می رود
اما اگر این گونه از جانداران نتواند فعالیت تولید مثل انجام دهد نسل جاندار منقرض خواهد شد. بقای نسل در جاندار به عوامل ارثی محیطی جاندار مربوط می شود. توانایی مقاومت یک جاندار در برابر بیماری ها، شکار شدن، عوامل محیطی، آب و هوا، تغییرات دما، بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل، آتشفشان از جمله عوامل محیطی و ارثی هستند.
 
تولید مثل غیر جنسی:  در تولید مثل غیر جنسی جاندار به مرحله ای از رشد خود که می رسد می تواند تکثیر شود و افراد جدیدی را به وجود آورد. بسیاری از جانداران ساده که ساختمان بدنی ساده ای دارند و برخی گیاهان به این روش زیاد می شوند مانند: باکتریها، تک سلولی ها، برخی گیاهان و جانداران.
تولید مثل غیر جنسی :همه ی جانداران تکثیر یافته یک گونه و کاملا مانند هم بوده و خصوصیات ساختمانی و حیاتی یکسانی دارند. در این جانداران اگر شرایط محیطی تغییر کند و این شرایط برای جاندار مضر باشد همه ی نسل آنها از بین می رود. 
-دونیم شدن:  در این روش یک جاندار مانند: آمیب تقسیم می شود و به جاندار که از نظر اندازه تقریبا ساده است تبدیل می شود.

 جوانه زدن:  بعضی از جانداران مانند هیدر به این روش زیاد می شوند در این روش برآمدگی کوچکی در بدن جاندار ایجاد می شود و کم کم به جانداری مستقل تبدیل شده و ممکن است از بدن جاندار اولیه جدا شود یا همچنان متصل باقی بماند مانند: هیدر آب شیرین و مخمرنان. 
 
قطعه قطعه شدن: در این روش بدن جاندار به چندین قطعه تقسیم می شود سپس بعضی، یا همه ی آنها به جاندار بالغ تبدیل می شود مثلا جلبک اسپیروژیر با این روش زیاد می شود. این گیاهان نیز با روش تولید مثل غیرجنسی زیاد می شوند
 
تولید مثل رویشی در گیاهان به دو طریق طبیعی و مصنوعی صورت می گیرد
 
 
ساقه زیر زمینی: بعضی از گیاهان با ساقه زیر زمینی زیاد می شوند،ساقه های زیر زمینی کلروفیل ندارند و دارای برگ های قهوه ای فلس مانند دارند
 
ریزم:  ریزم تقریبا به صورت افقی در خاک رشد می کند در انتهای این ساقه ها جوانه انتهای وجود دارد، مانند مهر سلیمان. 
 غده:  غده به منزله ی انتهای ساقه است که دارای اندوخته غذایی است مانند سیب زمینی. 
 پیاز:  در پیاز تعدادی برگ بدون سبزینه وجود دارد که اطراف جوانه قرار دارد. (مانند پیاز خوراکی) سنبل.
بنه:  بنه نسبت به پیاز ساقه بزرگ تری دارد اما فاقد فلس های متعدد است، مانند: زعفران و گلایل.
 
 
هاگزایی: در این روش تولید مثل هاگ به وجود می آید هاگ یک سلول ویژه است که توسط جاندار اولیه تولید می شود. و به تنهایی و به طور مستقیم جاندار به وجود می آورد. مثلا در کپک نان هاگ ها در اندام هایی به نام هاگدان تولید می شود. پس از رسیدن هاگ در هاگدان، هاگدان پاره می شود و هاگ ها همراه باد و آب به نقاط مختلف می روند.
 
تولید مثل جنسی: در این روش تولید مثل باید دو نوع سلول جنسی نر و ماده وجود داشته باشد.
 این سلول ها با هم ترکیب شده و اولین سلول جاندار جدید که سلول تخم نام دارد به وجود می آید.  بنابر این در روش تولید مثل جنسی گامت نر (سلول جنسی نر) و گامت ماده (سلول جنسی ماده) در اندام های تولید مثل نر و ماده تولید می شود و از ترکیب آنها سلول تخم به وجود آید. به ترکیب شدن سلول نر و ماده لقاح می گویند. 
 
تولید مثل در اکثر گیاهان به صورت تولید مثل جنسی می باشد. برای این نوع تولید مثل دو نوع سلول نر و ماده نیاز می باشد. 
دستگاه تناسلی نر
   اندام تناسلی نر در گیاهان شامل پرچم‌ها (نافه گل )و پوشش گل است. هر پرچم از پایه‌ای به نام میله و یک بخش متورم انتهایی به نام بساک تشکیل شده است. میله از یک دسته آوند چوب و آبکش تشکیل شده که مواد لازم را به بساک می‌رساند و مواد زاید را از آن خارج می‌کند. بساک محل تشکیل سلول‌های جنسی نر است که دانه‌های گرده نام دارد.
 
دستگاه تناسلی ماده
برچه و پوشش گل مجموعا" دستگاه تناسلی ماده محسوب می شوند. برچه‌ها به تنهایی اندام تناسلی ماده را در گیاهان تشکیل می‌دهند. برچه‌ها در بعضی از گیاهان، مانند لوبیا، در هر گل یکی است و در بسیاری از گیاهان به تعداد بیشتر دیده می‌شود. در بعضی از گیاهان مانند آلاله، دارای برچه‌های جدا از یکدیگر و در بعضی دیگر، مانند شب بو و لاله، دارای برچه‌های پیوسته به یکدیگرند. هر برچه از سه قسمت تخمدان، خامه و کلاله تشکیل شده است. در تخمدان تخمک یا اوول تشکیل می‌شود.
 
گرده افشانی و لقاح
 در هوای خشک، واکنش لایه مکانیکی بساک منجر به باز شدن کیسه‌های گرده می‌شود و بدین وسیله دانه‌های گرده گیاه آزاد می‌گردند. انتقال دانه‌های گرده و قرارگرفتن آن‌ها بر روی کلاله یک گل از همان گونه را گرده افشانی می‌گویند. موقعی که دانه‌های گرده یک گل به همان گل و یا به گل دیگری از همان گیاه منتقل می‌گردد، گرده افشانی را مستقیم گویند. گرده‌افشانی غیر مستقیم یا دو طرفه با انتقال دانه‌های گرده یک پایه روی کلاله پایه‌ی دیگر انجام می‌گیرد. عوامل گرده افشانی عبارت‌اند از وزن دانه‌های گرده، باد، حشرات، آب برای بعضی گیاهان آب‌زی، و حتی انسان ( گرده افشانی مصنوعی ).
آمیزش عبارت است
از ترکیب گامت ماده با گامت نر. محصول آمیزش، سلول تخم است. سلول تخم با تقسیمات متوالی و تحولاتی که حاصل می کند رویان را پدید می آورد. پس از آن که دانه های گرده بر روی کلاله مادگی نشستند، در صورتی که شرایط محیط مناسب باشد، آب جذب می کنند، و محتویات هر کدام از آنها به صورت لوله ای به نام لوله ی گرده، از یکی از روزنه های پوسته خارج می گردد. هر لوله ی گرده از طریق بافت مخصوصی که در خامه وجود دارد به سوی تخمدان نفوذ می کند و خود را به دهانه تخمک می رساند. سپس لوله ی گرده وارد تخمک می شود. لوله ی گرده ای که وارد تخمک می شود دارای دو سلول جنسی نر (آنتروزوئید) است. در داخل کیسه ی رویانی دو آنتروزوئید با دو سلول از تخمک ترکیب می شوند. نتیجه ی این دو آمیزش (لقاح مضاعف) به وجود آمدن تخم اصلی ( 2nکروموزومی) و تخم ضمیمه( 3n کروموزومی) است.
ساختمان دانه گرده
دو سلول به نام سلولهای رویشی و زایشی در درون هر دانه گرده جای دارند. سلول رویشی بزرگتر است و سلول زایشی را دربرگرفته است. بطور معمول در سیتوپلاسم این سلولها رنگیزه کاروتنوئیدی وجود دارد که رنگ دانه‌های گرده را سبب می‌شوند. دانه‌های گرده بعضی گیاهان در هوا پراکنده شده و با ورود به مجاری بینی بعضی افراد حالت آلرژی یا حساسیت در آنها بوجود می‌آورند.
نقش دانه گرده
نقش دانه گرده در لقاح و ایجاد یاخته تخم می‌باشد. با قرار گرفتن دانه گرده بر روی کلاله مادگی دانه گرده رویش می‌کند و لوله گرده از راه خامه مادگی وارد تخمدان می‌شود. تخمکها در داخل تخمدان قرار گرفته‌اند. سلول زایشی دانه گرده با سلول تخمزای تخمک جفت می‌شود و با ترکیب دو هسته ، سلول تخم حاصل می‌شود. از رشد و نمو تخم گیاه جدید بوجود می‌آید
 
 
 
 
لقاح
آمیزش دو یاخته نر و ماده را با یکدیگر لقاح گویند. شکل و اندازه یاخته‌های نر و ماده در گیاهان گلدار متفاوت است و آنها را به ترتیب اسپرم و تخمزا می‌نامند. از ترکیب هسته هاپلوئید اسپرم با هسته هاپلوئید تخمزا یک هسته دیپلوئید به نام یاخته تخم بوجود می‌آید. دومین اسپرم با هسته ثانویه (یاخته مادر آندوسپرم) ترکیب می‌شود و آندوسپرم نخستین(بافت خورشت ) را تشکیل می‌دهد. که دارای n ۳کروموزوم است ترکیب همزمان دو یاخته نر، یکی با تخمزا و دومی با یاخته مادر آندوسپرم، را لقاح مضاعف می‌گویند.
تخم، پس از تقسیمهای متوالی، جنین کوچکی را تشکیل می‌دهد که در یک سوی آن گیاهک دانه بوجود می‌آید. یاخته آندوسپرم نخستین در همه گیاهان بافت آندوسپرم را تولید می‌کند. این بافت در تغذیه گیاهک هنگام رشد نقش مهمی دارد. هر دانه شامل گیاهک و مقداری غذای اندوخته جهت تامین رشد آن است. آندوسپرم نخستین دارای3n  کروموزوم و در نتیجه تریپلوئید است ولی ضمن رشد جنین به مصرف آن می‌رسد و بدین ترتیب در تعداد کروموزومهای سایر بخشهای گیاه اثر نمی‌گذارد.
تشکیل دانه:
 پس از  انجام عمل لقاح،تخم اصلی در داخل تخمک شروع به تقسیم می کند وطولی نمی کشد که بر اثر تقسیمات پیاپی آن،جنین یا گیاهک دانه تشکیل می شود. در نتیجه ی تقسیمات پیاپی تخم ضمیمه نیز بافتی سرشار از مواد غذایی حاصل می شود که فضای اطراف گیاهک را پر می کند وبدین ترتیب تخمک تبدیل به دانه می گردد. پوستی که دانه را فرا میگیرد در واقع همان پوسته ای است که تخمک را پوشانده بوده است.
تشکیل میوه:
 از آنجا که دانه عضو حساسی از گیاه است وباید بقای نسل آن را تامین کند،معمولا گیاه پوشش سخت ومحکمی دور آن تشکیل می دهد تا دانه از ضربات و  صدمات احتمالی که به آن واردمی آید آسیب نبیند.تشکیل میوه به این ترتیب است که وقتی تخمک در داخل تخمدان تبدیل به دانه می شود  تخمدان نیز رشد می کند وتبدیل به میوه می شودبه همین سبب در گیاهان گلدار،میوه دانه را فرا گرفته است. همه میوه ها مانند انگور و هلو آبدار وخوراکی نیستند،زیرا در جدار تخمدان بعضی از گیاهان آب و موادخوراکی ذخیره نمی شود مثلا میوه فندق خشک و غیر خوراکی است و همان قسمت سختی است که پس از شکستن، دانه را از درون آن بیرون می آوریم. همچنین میوه گندم به صورت پوست نازکی که روی دانه ی گندم چسبنده است و پس از آسیاب کردن گندم ،آن را به نام سبوس از آرد گندم جدا می کنیم.
جفت بندی تخمک(نحوه قرار گرفتن تخمک را در درون تخمدان تمکن می‌گویند) و انواع آن
جفت بندی کناری در این جفت بندی تخمکها در سطح داخلی تخمدان قرار می‌گیرند در تخمدان لوبیا که از یک برچه تشکیل شده، تخمکها در محل اتصال دو لبه برچه قرار دارند و در بنفشه که از سه برچه تشیل شده کنار هر برچه به کنار برچه دیگر متصل می‌شود و به این ترتیب مادگی سه برچه‌ای تک‌خانه بوجود می‌آید و تخمکها در کناره تخمدان در محل اتصال برچه‌ها قرار می‌گیرند.
جفت بندی محوری در این جفت بندی کناره‌های برچه‌های تشکیل دهنده مادگی در وسط تخمدان به یکدیگر پیوسته و محور میانی تخمدان را تشکیل می‌دهند. بنابراین به تعداد برچه‌ها در داخل تخمدان حفره بوجود می‌آید. و تخمکها به صورت ردیفهایی در طول محور میانی قرار می‌گیرند، مانند گیاهان تیره سوسن.
جفت بندی مرکزی این جفت بندی در مادگیهای چند برچه و تک‌خانه پامچال وجود دارد. تخمکها بر روی ستون آزاد در مرکز تخمدان که از رشد قاعده محل اتصال برچه‌ها حاصل آمده قرار می‌گیرند، مثل فلفل سبز و انگور فرنگی
تولید مثل جنسی پدیده ای است که طی آن فرزندان از لقاح دو گامت نر و ماده و سپس تقسیم و رشد و نمو سلول حاصل به وجود می آیند.
2-     اسپرم سلول جنسی نری است که ریز و متحرک است و دارای تاژک است.
3-     تخمک سلول جنسی ماده است که درشت و بی تحرک است و ذخایر غذایی فراوانی دارد.
4-     انواع لقاح عبارتند از 1- لقاح خارجی  2- لقاح داخلی
5-     لقاح خارجی : در این نوع لقاح سلول های جنسی در خارج از بدن جانور با هم ادغام می شوند.
6-     این لقاح در بسیاری از بی مهرگان آبزی ، ماهی ها و دوزیستان وجود دارد.
7-     در این نوع لقاح :
a.        تعداد سلول های جنسی که آزاد می شود باید بسیار زیاد باشد تا احتمال برخورد و لقاح زیادتر شود.
b.        آزاد سازی سلول های جنسی باید همزمان صورت گیرد تا هم احتمال لقاح افزایش یابد هم سن تخمک که خیلی مهم است زیاد نشود . برای آزاد سازی همزمان معمولا طول شبانه روز مؤثر است.
 c.        تخمک ها در این جانوران دیواره ی چسبناک ژله ای و محکمی دارند تا هم اسپرم ها به آن بچسبند و هم تخمک و سپس جنین محافظت شوند.
ماهیان به یکی از سه روش زیر تولید مثل می کنند :
1-   در اغلب ماهیان، جنس های نر وماده از هم جدا هستند که این روش تولید مثلی را روش دو جنسی می نامند. در این ماهیان دو اندام قرینه به نام غدد تناسلی وجود دارد که در ماهیان نر بیضه ودر ماهیان ماده تخمدان می باشد ودر محوطه شکمی وجود دارد.
2-   بعضی از ماهیان هرمافرودیت ( نر – ماده) هستند. این نوع تولید مثل در هامور ماهیان  خانوادهوبعضی از آزاد ماهیان مشاهده می شود. هامور هرمافرودیت ناپایدار است یعنی ابتدا نر است ودر سنین بالا ماده می شود.
 
3-   روش بکر زایی، که در این روش ماده بدون دخالت نر تولید مثل می کند وحتی ممکن است جفتگیری هم انجام شود ولی در این حالت، اسپرم فقط تحریک کننده تخمک است وبا تخمک ترکیب نمی شود وماهیان به وجود آمده بدون داشتن صفات پدری غالبا ماده اند مثل: مولی آمازون که زنده زاست وخاص مناطق گرمسیری می باشد.
درقورباغه لقاح خارجی است. 
بدین صورت که قورباغه ماده تخمک ها را در آب رها میسازد و نر که بر پشت او سوار است با مایعی که حاوی اسپرم است آنها را بارور کرده و تخم ها بوجود می آیند. البته بعضی از آنها نیز در خارج از آب جفت گبری میکنند ولی مکانیزم همان است
 
لقاح داخلی :
 a.       در این نوع لقاح گامت نر وارد دستگاه تولید مثلی جانور ماده شده و در آنجا با گامت ماده لقاح می یابد.
b.       دراین جانوران ، تغذیه و حفاظت جنین بر عهده ی جنس ماده است.
c.        این نوع لقاح در جانوران خشکی زی و برخی جانوران آبزی مثل سخت پوستان دریایی و یک نوع کوسه انجام می شود.
d.       این نوع لقاح نیازمند اندام های تخصص یافته است مثل آلت های تناسلی ، محل هایی جهت ذخیره و نگهداری اسپرم و مکانی مناسب و مساعد برای نگهداری جنین.
پس از لقاح ( تخم و جنین)
9-     تغذیه ی جنینی تا چند روز پس از تشکیل سلول تخم بر عهدهی اندوخته ی غذایی تخمک است.
10- این اندوخته ی غذایی ، مخلوطی از چربی و پروتئین است و مقدار آن بسته به اندازه ی تخمک است.
11- این اندوخته ی غذایی در پرندگان بسیار زیاد و در پستانداران بسیار کم است.
12- خزندگان و پرندگان پس از لقاح تخم گذاری می کنند.
13- تخم خزندگان پوسته ی حفاظتی ضخیمی دارد.
14- تخم پرندگان دارای پوسته ی آهکی ضخیم است و پرندگان پس از تخم گذاری بر روی تخم ها می نشینند .
در پستانداران سه الگوی متفاوت تولید مثلی ـ تخم گذاری در پلاتی پوس و اکیدنه
زنده زایی در کیسه دارانی همچون کانگورو و بچه زایی در پستانداران جفت دار ـ وجود دارد.در اینجا به صورت مختصر به زنده زایی در کیسه داران ( به عنوان نمونه کانگورو ) پرداخته می شود.
زنده زایی در کانگوروی قرمز
کیسه داران به پستاندارنی همچون کانگورو , اُپاسوم , کوالا , گرگ های تاسمانی و بندیکوت گفته می شود که کیسه ای در زیر شکم دارند و نوزاد خود را که در مرحله ای ناقص متولد می شوند در آن پرورش می دهند.
15- پلاتی پوس پستاندار تخم گذاری است که مدت کوتاهی روی تخم ها می نشیند و پس از تولد جنین از غده های شیری ابتدایی که درسینه دارد به نوزاد خود شیر می دهد.
16- پستانداران کیسه دار مانند کانگورو و اپاسوم ، به خاطر داشتن رحم ناقص ، نوزاد را نارس به دنیا میآورند ، سپس نوزاد درون کیسه ی روی شکم مادر قرار می گیرد و از غدد شیری موجود درآن تغذیه میکند تا کامل شود.(زنده زایی )
17- تولید مثل جنسی پستانداران جفت دار ، کامل ترین نوع تولید مثل جنسی است.
18- این گروه رحم کاملی دارند و جنینی از طریق جفت در رحم تغذیه می شود و نوزاد رسیده پس از تولد ازشیر مادر تغذیه می کند.
120- وظایف دستگاه تولید مثلی مرد عبارتند از :
a.       تولید سلول های جنسی نر (اسپرم)
b.       ایجاد محیط مناسب برای نگهداری اسپرم ها
c.        انتقال اسپرم ها به خارج ازبدن
d.       تولید هورمون جنسی مردانه ( تستستورون)
21- تولید اسپرم و هورمون جنسی نر بر عهده ی بیضه ها است.
22- بیضه ها در دوره ی جنینی درون حفره ی شکمی تشکیل می شوند و کمی قبل از تولد وارد کیسه ی بیضه می شوند.
23- دمای داخل کیسه ی بیضه 3 درجه سانتی گراد پائینتر از دمای بدن است که برای اسپرم سازی مناسب است.
24- بیضه ها از بلوغ تا پایان عمر ، اسپرم تولید می کنند که این کار توسط لوله های اسپرم ساز دربیضه ها صورت می گیرد.
25- دو هورمون LH , FSH که از هیپوفیز پیشین ترشح میشوند ، اعمال بیضه ها را تنظیم می کنند.
26- هورمون LH  ترشح هورمون جنسی تستستورون را تحریک می کند.
27- هورمون FSH  همراه با تستستورون ، تولید اسپرم را درلوله های اسپرم ساز تحریک می کند.
28- تستستورون ، از سلول هایی که بینابین لوله های اسپرم ساز قرار دارند تولید می شود.
بلوغ و ذخیره اسپرم
29- اسپرم ها پس از تولید ، به لوله ی پر پیچ و خم اپیدیدیم وارد می شوند و در آنجا توانایی حرکت کردن را پیدا می کنند.
30- اپیدیدیم دو نقش دارد : 1- بلوغ اسپرم ها 2- ذخیره و نگهداری اسپرم ها
ساختار کلی بیضه ها شامل 1- خود بیضه ها 2- مجاری اپیدیدیم 3- مجرای اسپرم بر است
32- اسپرم بالغ دارای 3 قسمت است 1- سر 2- قطعه ی میانی 3- دم
33- درون سر یک هسته و مقدار کمی سیتوپلاسم قرار دارد . همچنین آنزیم هایی در سر اسپرم به نفوذ اسپرم به گامت ماده کمک می کنند.
34- قسمت میانی دارای میتوکندری های فراوانی است که انرژی لازم برای حرکت اسپرم را فراهم می کنند.
35- دم اسپرم تاژک نیرومندی است که با حرکت خود ( با صرف ATP ) اسپرم را به جلو می راند.
 
 

دستگاه تولید مثلی زن
44- وظایف دستگاه تولید مثلی زن عبارتند از :
a.       تولید گامت ماده
b.       حفاظت و تغذیه ی جنین
45- تولید گامت :
46- دو تخمدان تخم مرغی شکل ، در حفره ی شکمی پس از بلوغ هر 28 روز یک گامت ماده تولید میکنند.
47- تخمدان ها هنگام تولد مجموعا حدود 2 میلیون گامت نابالغ دارند که پس از بلوغ هر 28 روز یکی از آن ها تقسیم را کامل کرده و تبدیل به گامت ماده می شود.
48- در طول زندگی یک زن تنها 300 تا 400 گامت بالغ تولید میشود.
49- گامت ماده ی بالغ ، اوول یا تخمک نامیده میشود
 
ساختار دستگاه تولید مثلی زن شامل سه بخش است :
a.       تخمدان ها
b.       لوله های فالوپ
c.        رحم
51- تخمک پس از آزاد شدن ، توسط ماهیچه های صاف دیواره ی لوله ی فالوپ به سمت رحم حرکت داده می شود.
52- عبور تخمک از لوله ی فالوپ معمولا 3 تا 4 روز طول می کشد.
53- اگر تخمک پس از 24 تا 48 ساعت بعد از آزاد شدن لقاح نیابد ، توانایی لقاح خود را از دست می دهد و از بین می رود.
 
چرخه ی قاعدگی :
60- تغییرات مداومی که در هر 28 روز ، رحم را برای یک حاملگی احتمالی آماده می کند ، چرخه ی قاعدگی نامیده می شود.
a.       در دوره ی فولیکولی افزایش ترشح استروژن باعث ضخیم شده دیواره ی رحم و پر خون شدن آن می شود.
b.       بعد از تخمک گذاری مقادیر بالای استروژن و پروژسترون سبب ضخیم شدن بیشتر و حفظ دیواره ی رحم می شود.
c.        اگر حاملگی رخ ندهد ، مقادیر استروژن و پروژسترون کاهش یافته و سبب تخریب و ریزش دیواره ی رحم میشود.
61 تخریب و ریزش دیواره ی رحم که به همراه دفع خون از بدن است ، قاعدگی نامیده می شود.
62- در انتهای چرخه ی جنسی و قاعدگی هیچ یک ازهورمون های استروژن و پروژسترون تولید نمی شوند و در نتیجه غده ی هیپوفیز مجددا شروع به تولید FSH و LH می کند.
نمو
64- برای لقاح یک تخمک ، سلول اسپرم باید به سمت یکی از لوله های فالوپ حرکت کند و نخست با آزاد کردن آنزیم های نوک خود (آکرزوم ) ، به درون تخمک نفوذ کند.
65- سلول تخم در حین حرکت در لوله ی فالوپ تقسیم هایی انجام می دهد و هنگامی که این توده ی سلولی به لوله ی فالوپ می رسد ، به شکل یک توپ توخالی درآمده است که بلاستوسیست نامیده میشود.
66- حدود 6 روز بعد از لقاح ، بلاستوسیست به جداره ی رحم متصل می شود که به این عمل جایگزینی  می گویند.
67- رحم در طول دوره ی نمو ، وظیفه ی حفاظت و تغذیه ی رویان و جنینی را بر عهده دارد.
68- نمو نوزاد انسان در داخل رحم 9 ماه طول می کشد که به این دوران ، دوران بارداری یا حاملگی گفته می شود.
69- نه ماه حاملگی را معمولا به سه دوره ی سه ماهه تقسیم می کنند.
70- در هشت هفته ی اول حاملگی ، توده ی در حال رشد و نمو ، رویان نامیده می شود.
 
سه ماهه ی اول:
71- مهمترین وقایع نمو ، در سه ماهه ی اول زندگی رخ می دهند.
72- در هفته ی دوم بعد از لقاح ، پرده هایی که حفاظت و تغذیه ی رویان را بر عهده دارند ، نمو می کنند.
73- یکی از این پرده ها آمنیون است که دور رویان کشیده می شود و از آن حفاظت می کند.
74- پرده ی دیگر کوریون است که با تعامل با رحم تشکیل جفت را می دهند.
75- جفت (جُفت عضوی مسطح در بدن جانداران است که با بند ناف به جنین متصل استساختاری است که از طریق آن مادر به رویان غذا می رساند.
76- خون مادر با خون رویان مخلوط نمی شود ، بلکه مواد غذایی خون مادر ، از جفت انتشار پیدا می کنند و از طریق رگ های خونی بند ناف به رویان می رسند.
77- بند ناف (بند ناف رابط جفت و جنین است وفاقد عصب ) دارای دو سرخرگ است که خون تیره را به جفت می آورند و دارای یک سیاهرگ است که خون روشن را به سمت بدن رویان (قلب ) می برد.
78- مواد دفعی رویان نیز از جفت عبور کرده و به خون مادر می رسند.
79- اکثر دارو ها و مواد آسیب رسان نیز از جفت عبور می کنند ؛ بنابراین اگر مادر مواد زیان آور مصرف کند ، رویان نیز آسیب خواهد دید. زنان باردار باید از مصرف هر گونه دارو در طول دوره ی بارداری خود داری کنند ، مگر با تجویز پزشک
نمو رویان
80- همچنان که جفت تشکیل می شود ، سلول های بلاستوسیست تشکیل سه لایه ی مقدماتی یعنی آندودرم ، مزودرم و اکتودرم را می دهند.
81- در انتهای هفته ی سوم ، بعد از تشکیل لایه های مقدماتی ، رگ های خونی و رود ها نیز شروع به نمو میکنند و طول رویان به 2 میلی متر می رسد.
82- در هفته ی چهارم بازو ها و پاها تشکیل می شوند و طول رویان به 5 میلی متر می رسد.
83- در انتهای هقته ی چهارم همه ی اندام اصلی شروع به تشکیل شدن می کنند و ضربان قلب آغاز می شود.
84- در طی ماه دوم ، مرحله ی نهایی نمو رویان ، بازو ها و پاها شکل می گیرند ، اندام های اصلی مانند کبد و پانکراس مشخص می شوند و در انتهای ماه دوم ، رویان 22 میلی متر طول و 1 گرم وزن دارد.
85- از هفته ی هشتم حاملگی تا تولد نوزاد ، دوران جنینی نامیده می شود.
86- در انتهای ماه سوم ، جنسیت جنین تعیین شده است .
87- در سه ماهه ی دوم و سوم بارداری جنین به سرعت رشد می کند و اندام های او شروع به عمل می کنند.
88- هنگام زایمان دیواره های رحم منقبض می شوند و جنین را از رحم خارج می کنند.
89- جفت و بند ناف بعد از تولد نوزاد دفع می شوند.
90- بعد از تولد ، نمو هنوز کامل نیست و رشد و نمو جسمی و عصبی ادامه دارد
دوقلوهای همسان یا( دوقلوهای تک تخمکی (به دوقلوهایی گفته میشود که از یک تخمک واحد بوجود آمده باشند لذا ماده ژنتیکی و خصوصیات ارثی آنها مثل هم است. دوقلو یا همزاد به دو فرزندی می‌گویند که از یک دوره بارداری به دنیا می‌آیند. دوقلوها میتوانند تک تخمکی یا همسان باشند یا دوتخمکی و غیر همسان. قطعا در هنگام حاملگی دوقلوهای تک تخمکی جنسیت مشابه دارند ولی ممکن است جفت یا کیسه آمنیوتیک واحد یا جدا داشته باشند
این دو قلوها وقتی به وجود می آیند که یک سلول تخم به دو قسمت تقسیسم می شود و هر کدام از آنها یک جنین را دررحم تولید کند. در نتیجه، دو قولهای یکسان همیشه هم جنس اند، و همیشه DNA مشابهی در هسته هایشان دارند. اما، DNA در قمست دیگری از سلول، یعنی در میتوکندری نیز هست..
 

/ 0 نظر / 8 بازدید