اصول اقلیدس

اقلیدس هندسه خود را بر 5 اصل بنا می نهد :
1-    از هر دو نقطه متمایز ، یک و فقط یک خط می گذرد .
2-    هر پاره خط AB را می توان به اندازه پاره خط BE که با پاره خط CD قابل انطباق است ادامه داد .
3-    به ازای هر نقطه و هر پاره خط دلخواه ، دایره ای به مرکز آن نقطه وشعاع مذکور وجود دارد .
4-    همه زوایای قائمه با هم برابرند .
5-    اصل توازی :
تعریف (توازی ):
دو خط با هم موازی اند هرگاه همدیگر را نبرند ، یعنی نقطه ای پیدا نشود که بر هر دو خط واقع باشد .
اصل توازی : به ازای هر خط و هر نقطه غیر واقع برآن یک و تنها یک خط به موازات خط مذکور وجود دارد که از نقطه مورد نظر می گذرد .

/ 0 نظر / 7 بازدید